Bioetikk: hva det er og hva dets betydning er

Begrepet bioetikk innebærer å vurdere ulike synspunkter på moralske, vitenskapelige og sosiale dilemmaer

Kromosom

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Hva er bioetikk

Definisjoner mangler ikke for begrepet, men en oppsummering av dem alle vil være: bioetikk, fra gresk bios (liv) + etos (etikk), det er livsets etikk eller praktisk etikk, det vil si et inter, fler og tverrfaglig studieretning som omfatter biologi, medisin, filosofi, jus, eksakte vitenskaper, statsvitenskap og miljø. Med fokus på å diskutere spørsmål, prøver området å finne den beste måten å løse saker og dilemmaer som oppsto med fremskritt innen bioteknologi, genetikk og menneskelige verdier og menneskerettigheter, alltid verdsatt menneskelig atferd og tatt hensyn til alt det moralske mangfoldet som det er og alle kunnskapsområder som på en eller annen måte har implikasjoner for vårt daglige liv.

Eksempler på tilfeller som involverer bioetikk er kontroversene rundt abort, organtransplantasjon, transgenics, bruk av dyr og mennesker i eksperimenter, bruk av stamceller, dødshjelp, selvmord, in vitro befruktning , blant andre . andre.

Beslutningstaking på klinisk nivå i området skjer gjennom fire grunnleggende prinsipper: velgjennomhet og ikke-malefisens (lege), det vil si "å gjøre godt" og "ikke forårsake skade"; autonomi (pasient), hver persons evne til å ta sine egne beslutninger; og rettferdighet (samfunn), som garanterer en rettferdig, rettferdig og universell fordeling av helsetjenester. Og i denne sammenheng er sykepleieutøvelsen ekstremt viktig, da den må knyttes til dette rammeverket for etisk refleksjon for å lede dens praksis, analysere dem i en bioetisk dimensjon eller et syn.

Samfunn og miljø

Men det er ikke bare i det vitenskapelige og sykehusmiljøet at bioetikk eksisterer. Det er også til stede i vårt daglige liv og i miljøet, i alle menneskelige forhold, i respekt for folks autonomi, eller til og med i måten vi forbruker og bruker naturressurser på, stedet hvor vi avhender søppelet vårt og hvordan vi avhender det.

I dette miljøaspektet kan bioetikk fremme refleksjon som søker en bærekraftig modell som respekterer og har ansvar for alle levende vesener. Med dette kan det være en viktig alliert for analysen av dagens utviklingsmodell, for å tillate bærekraft for nåværende og fremtidige generasjoner.

Det er også viktig å merke seg at det for øyeblikket er økende tilstedeværelse av økologi og biologisk mangfold i bioetiske debatter. Brasil har et stort biologisk mangfold og et rikt kulturelt mangfold. På grunn av problemer knyttet til produksjonsmidlene og det uhemmede søket etter profitt, har det vært lidelse når det gjelder riktig forvaltning av naturen i et gitt økosystem. Et annet poeng som er mye diskutert er bruken og konsekvensene av dyrking av transgene produkter, sammen med innvirkningen de har på miljøet og menneskers helse.

Bioetikk kan også brukes når vi snakker om estetikk. Refleksjonen bak motivet gjelder det insisterende søket etter den antatte "fysiske perfeksjonen" (som er sosialt konstruert), der folk gjennomgår medisinske prosedyrer med store helserisiko.

Dette er problemer og utfordringer som alle bioetiske sfærer må møte, ettersom hvert fremskritt innen biologi og helsevitenskap fører med seg sosiale og psykologiske hindringer. Forskning med menneskelige embryoer står for eksempel overfor problemer fordi det er et delikat tema som involverer både moralske begreper og vitenskapelig og økonomisk interesse.

Og dette er bioetikkens rolle: å prøve å løse slike dilemmaer basert på deres prinsipper, vel vitende om at det ikke bare er ett svar som kan betraktes som riktig. Søket etter området er etter en rettferdig balanse mellom vitenskap og respekt for livet, og anerkjenner fordelene som vitenskapelig og biologisk fremgang gir, men også å være oppmerksom på risikoen de representerer for samfunnet og miljøet.

Videoen forklarer litt mer om temaet


Original text